Obecné podmínky comkli.com

Tento dokument obsahuje závazná pravidla a podmínky používání služeb a webů, provozovaných COMKLI.COM a je povinen je dodržovat každý, kdo je chce využívat. Každý Uživatel využíváním Serveru a jeho přidružených webů, aplikací, Propojených serverů, prohlašuje, že je obeznámen/a s těmito Podmínkami, stejně jako s podmínkami pro vkládání dat a publikace, zásadami pro soukromí, zpracování a ochranu osobních údajů a zásadami Cookies v nynějším i novelizovaném znění, rozumí jejich obsahu, a že se zavazuje k vlastní kontrole jejich aktuálního znění, přičemž vše jmenované dobrovolně, v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Odkazy na zmíněné zásady jsou k dispozici na konci těchto Podmínek.

Použité pojmy: Server = veškeré internetové služby, poskytované provozovatelem, Správce = majitel Serveru nebo osoba pověřená jeho správou, Podmínky = tento dokument, Data = jakýkoli datový vstup nebo akce, kterou uživatel na stránkách učinil.

Provozovatel Serveru je oprávněným provozovatelem a správcem Serveru (dále jen Správce). V rámci provozu tohoto Serveru poskytuje Správce služby, které umožňují uživatelům vkládat či nahrávat textové, obrazové a zvukové informace (dále jen Data), např. pomocí aplikací třetích stran, aplikací pro sdílení, publikování, hodnocení, komentáře, formuláře aj. Některé jmenované služby Serveru umožňují tyto informace zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo s nimi jinak dále pracovat. Při používání jednotlivých služeb a produktů může Server využívat nabízených služeb propojených serverů. Služby usnadňují uživateli i přístup na další servery provozované Správcem.

Uživatelem služeb Serveru je každá osoba, která Server používá, při využívání služeb tohoto Serveru přistoupila k těmto Podmínkám; nebo každá osoba, která se v souladu s těmito Podmínkami zaregistruje a/nebo se již zaregistrovala v rámci využívání některé konkrétní služby Serveru či služeb a aplikací třetích stran propojených se Serverem Správce.

Podmínkou pro vstup či využití služeb Serveru je přistoupení uživatele k Podmínkám a jejím náležitým zněním. Uživatel, který před zveřejněním těchto Podmínek přistoupil k předchozím platným podmínkám a nadále se s odvoláním na výše uvedené Podmínky přihlašuje či je jakkoli jinak využívá, má se za to, že přistoupil k platným novelizovaným Podmínkám.

Přistoupením k Podmínkám uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.

Při běžném využití služeb Serveru není uživatel povinen se registrovat nebo uvést emailovou adresu. Při využití např. kontaktního formuláře či jiných přidružených aplikací, může být uživatel požádán / vyzván k uvedení emailové adresy, popř. dalších údajů požadovaných správcem dané aplikace či služby, popř. Správcem Serveru, a to takových dat, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů sdělených Správci a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů. Uživatel plně nese následky toho, že e-mailová adresa, na kterou mu mohou být Správcem posílány důležité informace, je neaktuální, že tuto adresu pravidelně nekontroluje nebo její stav neumožňuje přečtení e-mailové zprávy. Uživatel plně a výlučně odpovídá za veškerý obsah, který na Server vkládá, stejně tak za obsah, který ze Serveru kopíruje, vkládá či jinak využívá na svém či přidruženém webovém serveru a jiných zařízeních. Za případná poškození Uživatelovo webového serveru a jiných zařízení způsobená Daty, která Uživatel ze Serveru kopíruje, vkládá či jinak využívá (např. jako návod postupu) na svém webovém serveru a jiných zařízeních, zodpovídá výlučně daný Uživatel.

Pro Data, která uživatel na Server vkládá platí určité pokyny a omezení. Tyto pokyny jsou zveřejněny přímo na stránkách Serveru, prostřednictvím nichž uživatel Data vkládá. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.

Pro Data, která uživatel využívá ze Serveru, platí určité pokyny a omezení pro autorský text, nikoli veřejné návody – kódy. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat.

Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že služby Serveru mohou zahrnovat propojené či přidružené odkazy na jiné webové servery či aplikace (dále jen Propojené servery). Propojené servery nejsou kontrolovány správcem a tento není zodpovědný za obsah žádného Propojeného serveru, ani za obsah žádného propojení obsaženého na stránkách Propojených serverů, ani za žádné změny či aktualizace Propojených serverů. Správce není zodpovědný za webcasting ani za žádnou jinou formu přenosu přijatého od jakéhokoli Propojeného serveru. Uživatel využíváním Serveru potvrzuje, že si je vědom možnosti získání, popř. zaregistrování jeho IP či ID adresy ze strany Propojených serverů. Zahrnutí těchto propojení do služeb Serveru neznamená, že by Správce schvaloval obsah těchto serverů nebo byl v jakémkoli spojení s jejich provozovateli. Správce Serveru tedy nijak nezodpovídá za nakládání Propojených serverů se získanými Daty uživatele. Uživatel nese odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné tyto servery používat a je odpovědný za dodržování těchto podmínek.

Na tomto Serveru nejsou Správcem shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definována v zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kontaktním pojítkem může být e-mailová adresa uživatele, popřípadě mobilní telefonní číslo, osobní přístupové heslo, které může volit uživatel, a to výhradně v případech využití libovolné aplikace třetí strany, např. pro kontaktní formuláře, hodnocení produktu či služby, sdílení, odběry novinek, atp. Tímto se maximálně snažíme ochránit Data našich uživatelů před případným cizím zneužitím. Na přání uživatele (i bez udání důvodu), budou jím vložená data vymazána z veřejné části našeho nebo přidruženého webu, případně z naší databáze. Správce prohlašuje, že vyvine maximální úsilí, aby Data zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob a vyhrazuje si právo uchovávat si údaje o činnosti Uživatele na Serverech, aby mohl později vyhovět případným žádostem orgánů státní správy o jejich sdělení.

Uživatel bere na vědomí, že Data, která dobrovolně poskytne do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí osobou. Správce však nenese žádnou odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby získají přístup k datům jednotlivých uživatelů anebo k jejich účtům anebo k příslušné databázi Správce či jeho partnerů využívajících služeb Serveru a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je v této souvislosti vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailů do schránky, případně s využitím jeho Uživatelem poskytnutého telefonického kontaktu, které uvedl v souvislosti s využíváním služeb Serveru a jeho přidružených webů. Původcem těchto e-mailů je Správce Serveru, e-mail může mít pouze informační charakter v zájmu komunikace v rámci poskytovaných služeb, stejně tak případný hovor. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam a obtěžování ze strany Správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů a využitím telefonických kontaktů může uživatel oznámit Správci Serveru prostřednictvím veřejně dostupných KONTAKTŮ na webu COMKLI.COM.

Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním služeb Serveru předá své názory nebo připomínky (elektronicky, poštou či jiným způsobem), poskytuje tím Správci následující práva k těmto výsledkům činnosti Uživatele a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen Příspěvky): používat, upravovat, kopírovat, veřejně vystavovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto Příspěvkům. Na základě předání těchto příspěvků nevzniká Správci povinnost tyto práva jakkoli užívat a je oprávněn tyto příspěvky kdykoli na základě vlastního uvážení odstranit z webových stránek. Za poskytnutí oprávnění Správce k příspěvkům nenáleží Uživateli úplata.

Správce je oprávněn sledovat údaje z profilu služeb Serveru jednotlivých uživatelů pro statistické účely pomocí Propojených serverů. Z tohoto důvodu je Uživateli doporučeno seznámit se s Podmínkami konkrétních Propojených serverů. Propojené servery a Správce jsou oprávněni se vzájemně informovat o statistických údajích týkajících se uživatelů služeb Serveru a jsou oprávněni tyto informace zveřejňovat. Tyto sestavy obvykle nebudou obsahovat žádné údaje, na základě kterých by mohl být uživatel kontaktován bez jeho předchozího požadavku nebo popř. identifikován. Uživatel služeb Serveru s tímto výslovně souhlasí.

Správce je oprávněn odtajnit údaje uživatele Serveru, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona nebo v rámci soudních či správních řízení vedených se Správcem, nebo proti Správci; aby byla chráněna či bráněna práva Správce nebo provozovatelů Propojených serverů; nebo aby za daných podmínek byla chráněna osobní bezpečnost Uživatelů produktů Správce, poskytovaných v rámci tohoto Serveru nebo třetích osob.

Správce prohlašuje, že se zavedení služeb Serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí tak, aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při využívání služby Serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

Správce neodpovídá za přerušení či omezení poskytování služeb či Serveru, ani v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy zařízení Propojených serverů a jiných dodavatelů.

Správce neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

Správce dále neodpovídá za případná porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodnímu jménu, firmě atd., kterého se dopouští Uživatel používáním názvů, které jsou již chráněny.

Správce nezodpovídá za činnost Uživatelů služeb Serveru ani za způsob jakým služby Serveru využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru Uživateli, Propojenými servery či třetími osobami.

Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by Uživatelům, Propojeným serverům, nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez předchozího oznámení služby Serveru upravovat, inovovat, dočasně či trvale pozastavit. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu.

Správce je oprávněn kdykoli měnit ustanovení těchto Podmínek. Změna podmínek je platná a účinná okamžikem zveřejnění na stránkách Serveru. Tyto změny budou zapracovány do textu a budou zveřejněny ve formě úplného znění Podmínek. Je v zájmu Uživatele, aby průběžně sledoval znění Podmínek.

Uživateli je doporučeno pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li Uživatel pokračovat v využívání služeb Serveru po provedení těchto změn Správcem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí.

Služby Serveru mohou odesílat Uživatelům Serveru zprávy formou elektronické pošty, SMS nebo MMS, jimiž Uživatel dostává požadované či vyžádané informace. Správce je oprávněn elektronickou poštou informovat uživatele o službách Serveru, funkcích, provozu, novinkách atd. pouze v případech, kdy o zasílání těchto informací Uživatel zažádá.

Nedílnou součástí Provozních podmínek mohou být i specifická pravidla, uveřejněná na jednotlivých webech Správce. Uživatelé, kteří využívají i jiné jednotlivé weby či Propojené servery jsou povinni dodržovat i tato pravidla a dbát všech pokynů Správce.

Pokud Správce usoudí, že Uživatel porušil Podmínky či pravidla, je oprávněn smazat nebo deaktivovat Data, vložená Uživatelem, a to i v případě, že se jednalo o Data, vložená nebo zvýhodněná pomocí placené služby. Uživateli v tomto případě nevzniká jakýkoliv nárok na refundaci ani jinou náhradu.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb Serveru nebo těchto Podmínek mohou Uživatelé zasílat Správci Serveru prostřednictvím veřejně dostupných KONTAKTŮ webu.

Uživatel odpovídá za škodu vzniklou Správci či třetím osobám v důsledku porušení těchto smluvních podmínek.

COMKLI.COM si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv právní odpovědnost za zveřejněný i skrytý obsah na klientských subdoménách domény COMKLI.COM, a to v plném rozsahu.

Materiál je dodávám klientem, tedy vámi, a tudíž jste plně zodpovědní za jeho originalitu a zachování / dodržení zákona o autorských právech, i jiných zákonných a morálních norem, zákonů a předpisů, v jejich plném rozsahu.

INDIVIDUÁLNÍ PODMÍNKY – COMKLI.COM

Uživatel využívající služby a placené služby potvrzuje, že je starší 18-ti let a osobou plně právně zodpovědnou.

Uživateli může být na základě nabízených a jím zvolených služeb a tarifů za úplatu, která bude využita na údržbu a zdokonalování Serveru, dočasně vytvořen / spuštěn přidělený / přidružený / propojený  web (dále “přidružený) na subdoméně Serveru COMKLI.COM, s umožněním publikovat a spravovat vlastní obsah. V takovém případě zůstává pro Server a Správce Uživatelem – Klientem, z právního a obchodního hlediska se však Uživatel stává správcem jeho přidruženého webu i jejího obsahu, a taková přidružená subdoména serverem, za který Uživatel plně zodpovídá po celou dobu využívání takové subdomény, neboli její platnosti.

Uživatel využívající služby a placené služby, které mu umožňují publikovat na Server a přidružené weby vlastní obsah přímo či nepřímo, přebírá za takový obsah výhradní právní i morální zodpovědnost, a to v plném rozsahu.

Takový Uživatel se zároveň zavazuje k publikaci takového obsahu, k němuž má veškerá práva, a že nebude porušovat žádná autorská, duševní, osobní, vlastnická, ani jiná práva a že bude dodržovat povinnosti vyplývající z jeho webové a publikační činnosti na přidruženém – propojeném webu COMKLI.COM, včetně vlastních i našich zásad pro ochranu a zpracování Dat jeho vlastních uživatelů, čímž rovněž přebírá veškerou právní zodpovědnost za obsah i pravdivost obsahu, v plném rozsahu a bez výhrad. Tato skutečnost přetrvává i v případě editačních úprav ze strany administrace / správy webu kvůli povinnosti své publikace kontrolovat.

Pokud budou zjištěna porušení našich zásad pro vhodný obsah, vyhrazujeme si právo takový obsah v celosti či jeho část kdykoliv trvale odstranit (včetně všech dat), odstoupit od Dohody bez dalšího upozornění a bez nároku na vrácení přijaté platby či jiné refundace za placené služby, v celé její výši. Z povinnosti nám vyplývající si vyhrazujeme právo, v takovýchto případech, předat veškerá nám dostupná data danému úřadu – orgánu na jejich žádost.

COMKLI.COM si vyhrazuje právo na zamítnutí objednávek služeb a placených služeb na základě vlastního uvážení. Obecně však trváme na tom, aby byl zachován určitý směr a zásady. Za obecně nevhodný obsah je Správcem považováno: pobouzení- projev- propagace – jednoznačné či částečné schvalování nelegální činnosti, prvky a projevy projevující či vzbuzující nenávist, násilí, agresivitu, rasismus, dále nahota, erotika a sexuální prvky, převládající či častý vulgarismus, zesměšňování, náboženské projevy, nedovolená komerce, prodej, zbraně a zákonem zabráněné omamné látky, léčiva a výživové doplňky, prvky obsahující prokazatelně nepravdivé informace, a jiné.

Uživatel uděluje využíváním služeb a placených služeb Serveru a jeho přidružených částí Správci souhlas ke kontrolní správě a editačním úpravám, i bez předchozího upozornění, je-li to vyžadováno.

Uživatel i Správce se zavazují k řešení případného sporu  prvotně lidským přístupem, tj. vzájemnou dohodou a nalezením vhodného řešení daného sporu.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním (31.12.2023). Podmínky, pravidla a zásady, které zde nejsou uvedeny, se podřizují osobnímu uvážení Správce, případně příslušným státním zákonům a předpisům, v závislosti na dané problematice.

Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí  Podmínek o Ochraně Osobních Dat (GDPR) a Zásad Cookies.